Подробности

[В начало]

Проблема в реализации № L0025

Краткое описание

drivers/media/radio/si470x/radio-si470x-common.c: двойной mutex_lock в si470x_fops_read()

Подробное описание

 • Первый mutex_lock(&radio->lock) в строке 441.
 • Второй mutex_lock(&radio->lock) в строке 462.
 • 433static ssize_t si470x_fops_read(struct file *file, char __user *buf,
   434        size_t count, loff_t *ppos)
   435{
  ....
   441    mutex_lock(&radio->lock);
   442    if ((radio->registers[SYSCONFIG1] & SYSCONFIG1_RDS) == 0)
   443        si470x_rds_on(radio);
   444
   445    /* block if no new data available */
   446    while (radio->wr_index == radio->rd_index) {
   447        if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
   448            retval = -EWOULDBLOCK;
   449            goto done;
   450        }
   451        if (wait_event_interruptible(radio->read_queue,
   452            radio->wr_index != radio->rd_index) < 0) {
   453            retval = -EINTR;
   454            goto done;
   455        }
   456    }
   457
   458    /* calculate block count from byte count */
   459    count /= 3;
   460
   461    /* copy RDS block out of internal buffer and to user buffer */
   462    mutex_lock(&radio->lock);
  

  Способы устранения

   drivers/media/radio/si470x/radio-si470x-common.c |  1 -
   1 files changed, 0 insertions(+), 1 deletions(-)
  diff --git a/drivers/media/radio/si470x/radio-si470x-common.c b/drivers/media/radio/si470x/radio-si470x-common.c
  index 60c176f..38ae6cd 100644
  --- a/drivers/media/radio/si470x/radio-si470x-common.c
  +++ b/drivers/media/radio/si470x/radio-si470x-common.c
  @@ -460,7 +460,6 @@ static ssize_t si470x_fops_read(struct file *file, char __user *buf,
   	count /= 3;
   
   	/* copy RDS block out of internal buffer and to user buffer */
  -	mutex_lock(&radio->lock);
   	while (block_count < count) {
   		if (radio->rd_index == radio->wr_index)
   			break;
  -- 
  

  Компонент

  linux-kernel 2.6.37

  Принято

  https://lkml.org/lkml/2011/1/23/11
  commit

  Статус

  Исправлено в ядре 2.6.39-rc1

  [В начало]